تاپ استیج

راهنمای خرید میکروفن اجرای زنده

میکروفون ها یکی از مهم ترین تجهیزاتی هستند که برای ضبط صدای یا انتقال صدا،به تجهیزات صوتی در خانه استودیو یا در زمان دی جی (DJ) کردن مورد استفاده قرار می گیرند .میکروفن را می توان مبدل فشارهای اکوستیکی به جریان الکتریکی دانست.اما میکیروفن ها به نسبت کاربری از نظر ساختار باهم تفاوت دارند. همین […]

معرفی استایل: GARAGE HOUSE

سبک شناسی در موسیقی

برای آموختن این سبک نیاز است با استایل های مختلف و یا سبک های مختلف موسیقی آشنا باشید یکی از سبک ها ، استایل Garage دیگر استایل های موسیقی مانند استایل های Speed Garage و UK garage را نیز به مسیر اصلی امروزیشان سوق داد و هدایت کرد. در مقایسه با دیگر فرم های موسیقی […]

ادوات موسیقی الکترونیک (بخش نخست)

جهـان علم هـر روز بـا تکنولوژی نویـن و اختراعـات و ابداعات خود  موجبـات  شـگفتی مـا  را فراهـم میسـازد.  موسـیقی هـم از ایـن  قاعده مسـتثنی نیسـت، چـه دوسـت  داشـته باشـیم  یـا نـه، چهارچوب هـای قدیمی و تعاریف کلاسـیک از موسـیقی و ادوات و سـازهای موسـیقایی دیگـر به صـورت کامـل جوابگـوی نیازهـای تولیدکنندگان موسـیقی و مخاطبان آنها […]

اساس کار بلندگو

آموزش کار با میکسر DYNAVORD 1000

بلندگو، مبدلی اسـت که سـیگنال الکتریکی را به موج آکوسـتیکی
بـدل می‌کنـد.روشهـای متفاوتـی
بـرای سـاخت بلندگـو ارایـه شـده و روشهـای جدیدتر هم امید اسـت
کـه ابـداع گردنـد امـا متداولتریـن روش در حـال حاضـر کـه اکثریـت
بلندگوهـا بر آن مبنا سـاخته میشـوند روش بلندگـوی الکترودینامیک
یـا »سـیمپیچ متحـرک« اسـت.

کارت صدا

کارت های صدای رابط صوتی به دو شکل عمده و کلی تولید و طراحی می شود :
کارت صدای داخلی Internal
کارت صدای خارجی External

×