2020-06-03
سبک شناسی در موسیقی

معرفی استایل: GARAGE HOUSE

برای آموختن این سبک نیاز است با استایل های مختلف و یا سبک های مختلف موسیقی آشنا باشید یکی از سبک ها ، استایل Garage دیگر […]
2020-03-31

ادوات موسیقی الکترونیک (بخش نخست)

ادوات موسیقی الکترونیک (بخش نخست) جهـان علم هـر روز بـا تکنولوژی نویـن و اختراعـات و ابداعات خود  موجبـات  شـگفتی مـا  را فراهـم میسـازد.  موسـیقی هـم از […]
2020-03-12

اکولایزر 2

انسـانها ایـن قابلیـت را دارند که تقریبـا فرکانسهـای بین 20Hz تـا 20KHz را بشـنوند. همـه انسـانها قابلیت شـنیدن صداهـای باالتر از 20KHz را ندارنـد و توانایـی مـا در شـنیدن فرکانسهـای بـالا بـا افزایـش سـن کاهـش مییابـد.
2020-03-07
AUDIO INTERFACE

کارت صدا بخش اول

کارت های صدای رابط صوتی به دو شکل عمده و کلی تولید و طراحی می شود : کارت صدای داخلی Internal کارت صدای خارجی External
Call Now Buttonتماس