تاپ استیج

ادوات موسیقی الکترونیک (بخش نخست)

جهـان علم هـر روز بـا تکنولوژی نویـن و اختراعـات و ابداعات خود  موجبـات  شـگفتی مـا  را فراهـم میسـازد.  موسـیقی هـم از ایـن  قاعده مسـتثنی نیسـت، چـه دوسـت  داشـته باشـیم  یـا نـه، چهارچوب هـای قدیمی و تعاریف کلاسـیک از موسـیقی و ادوات و سـازهای موسـیقایی دیگـر به صـورت کامـل جوابگـوی نیازهـای تولیدکنندگان موسـیقی و مخاطبان آنها در این زمانه نیسـت، از اینرو موسـیقیدانان و مهندسـان خلاق و نوگـرای امـروز  درکنـار یکدیگـر  از یـک سـو دسـت بـه ابـداع ادواتـی  جدیـدی زده انـد، کمـا اینکـه هـر روزه  شـاهد اختراع سـازهای الکترونیکـی نوظهـور هسـتیم و  از سـوی دیگـر  تلاش کردهانـد تـا بـه مـا تعریـف و تصویـر  جدیـدی از آنچـه مـا بـه عنـوان سـازهای  متعارف شـناختهایم ارایـه  دهنـد. از تغییـر  گیتار آکوسـتیک  به گیتـار الکتریک گرفتـه تـا پیانـو بـه اقسـام کیبوردهـا، سـازهای کوبـهای و پرکاسـیو به پدهـای الکترونیکـی و بسـیاری نمونه هـای دیگـر کـه همه و همـه گواه تحولاتی هسـتند که آرام آرام در جهان موسـیقیایی ما رخ داده و جایگاه خـود را بـه خوبـی در موسـیقی جهان امـروز یافته اسـت.در کلاس آموزش DJ با سبک های موسیقی الکترونیک آشنا خواهید شد

در ایـن بخش و بخشهای دیگر به معرفـی تعدادی از سـازهای الکترونیکی که علیرغم سـاختار خالقانه و نقش اثرگذارشـان در سـبکهای نوین موسـیقی چندان برای همه شـناخته شـده نیستند بپردازیم.

هنگدرام الکترونیکی یا هندپن
handpan /HANGDRUM ELECTRONIC

هنـگ درام نوعی سـازکوبـه ای از طبقه سـازهای Idiophone است .سـازهایی کـه بـا ارتعـاش بدنـه تولید صـوت میکنند صـدای این گـروه از سـازها از طریـق بدنه سـاز و با ضربه زدن، مالش دادن، کشـیدن و یـا لرزانـدن قطعات سـاز تولید میشـود و نه از طریق ارتعاش سـیم و یـا دمیدن هوا( کـه بـرای اولیـن بـار در سال ۲۰۰۰ توسـط فلیکـس روهنـر Rohner Felix و سـابینا شـارر Schärer Sabina در کشور سـوییس ودرکمپانیAG Hangbau PANArt سـاخته شد.

مـدل دیجیتـال آن که Oval یـا handpan نامیده میشـود، تنها یـک کنترل کننده Midi نیسـت بلکه یک ابزار کامل وهمه کاره اسـت کـه توسـط برنامـه مرتبط بـا آیپـد اپلیکیشـن برنامه ریـزی میگردد. حالـت modePlay روی صفحه نمایش اصلی شـروع اسـتفاده آسـان از Oval اسـت. در اینجـا میتـوان بهراحتـی preset Sound هـا را لـود کـرد و یـا گام و اکتـاو را تغییـرداد. همچنیـن از صفحـه اصلـی به افکتهـای اصلـی و کنترلرمیکسـر دسترسـی مسـتقیم وجـود دارد. به عبارتـی دیگـرمـدل دیجیتـال ایـن سـاز تنها یک سـازکوبه ای نیسـت بلکـه بـه عنـوان یـک سکوئنسـر موسـیقی بـا دسترسـی بـه بانک های صـدا و نیـزگام و تونال نیزمی باشـد، ضمـن اینکه قابلیت رکـورددرون خـودش را بـرای ثبـت پروژههای جدیـد دی جی دارد.

سیبورد یا رولی / Roli Seaboard

Seaboard یـک آلـت موسـیقی کاملا جدیـد اسـت کـه صفحه کلید پیانو را به شـکل یک سـطح نرم و مسـتمر در زیر انگشـتان شـما قـرار میدهـد. قرنهـا نوازنـدگان کیبـورد مجبـور بـه قبـول سـرعت و ضربه نواختن انگشـتان خود بر روی کلیدها بودنـد، Seaboard امکان بیان موسـیقی با تکنیکهـای دیگری همچـون slide ,Bend,Press و… را بـه نوازنـده میدهـد. به دلیل حساسـیت بالایی که در سـاخت این وسـیله اعمـال شـده لمـس کلیدها شـما را قـادر میسـازد volume و timbre صـدا را از طریـق یـک حرکـت مداوم و بـاکوچکترین تغییری در فشـار کنتـرل نماییـد. وجـود knob pitch در ایـن وسـیله قابلیت یـک سـاز زهـی را بـرای تغییرکوک میسـرکـرده به طوریکه با اسلاید انگشـت بـه سـمت چـپ نـت کمی بمتـرو با اسلاید به سـمت راسـت نـت کمـی زیرتر اجرا خواهد شـد. سـطح مسـطح کـه در زیـرکالویه ها در نظـرگرفته شـده امـکان Glide و Vibre کردن نتهـا را به راحتی فراهـم میکند.

در حـال حاضـراین وسـیله در سـه انـدازه سه اکتـاوی( Rise flip ), پنچ  اکتـاوی  ( Seaboard Rise ) و هفت اکتـاوی (Seaboard Grand ) ساخته میشود .اپلیکیشـن ایـن سـاز بـه نـام NOISE یـا ROLI در بـرای هـردودسـتگاه آیپد و آیفون طراحی شـده و ازiTunes نیـز قابـل تهیه میباشـد.

ری اک تیبل/ Reactable

Reactable یـک سـاز الکترونیکـی همـراه بـا یـک میـز و (Interface) واســـط لمســــی مــدولار اســـت کــــه بوسیلـــه کمپــــانی Music technology group و به عنوان یـــــک پروژه توســـــط Alonso Marcos , Kaltenbrunner Martin، Jordà Sergi و Geiger Günter در دانشـگاه Pompeu Fabra در بارسـلونای اسـپانیا اختراع شد. Reactable یـک میزگـرد نیمـه شـفاف اسـت که صفحـه نمایش آن در یـک فضـای تاریـک بـه کمـک صفحه نـور پس زمینـه، آبی رنگ به نظـر میرسـد. بـا قـرار دادن بلوکهایـی مکعبـی شـکل (ماژولهایی ماننـد اسـیالتور، فیلتـر، سکوئنسـر…) بـروی میـز، سینتیسـایزرهای مجـازی مـدولار شـروع بـه تولید صـدا، جلوه هـای صوتـی ودر صورت مهـارت در چیدمـان آنها ایجـاد موسـیقی مینماید.انـواع مختلفـی از ماژولها بـه نمایندگی از سینتیسـایزر آنالوگ در Reactable وجـود دارند مثل: VCO,VCF,LFO…, دو مـاژول دیگــــر نیـــز یکـی بـه اســــم رادار کــــه یــــک Periodic Trigger( محـرک متنـاوب) اسـت وجـود دارد که محرک اولیـه بقیـه ماژول هـا اسـت و دیگری بـه اسـم توناالیـزر (Tonalizer ) کـه موجـب میشـود صداهای تولید شـده توسـط اسـیالاتور VCO در محـدوده نتهـای موسـیقی باشـند. اپلیکیشـن ایـن سـاز باهمیـن نـام بـرای سیسـتم iOS در آیفون و آیپد طراحی شـده و با نـــرم افزار تــــولید موسـیقی Ableton Live سـازگار و قابـل اسـتفاده و بـرای آشـنایی بـا طرزکار آن قابل دسترسـی اسـت.در کلاسهای آموزش DJ بیشتر با نرم افزارهای که دی جی ها کار میکنند آشنا خواهیم شد.

آموزش های ویدیویی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

×