اکولایزر چیست

اکولایزر یا برابر ساز(بخش نخست)

در دوران ابتدایـی عصـر تلفـن، متخصصان در آزمایشـگاه بل با یک مشـکل روبـه روی شـدند، هنگامی که طـول کابل ارتباطـی خیلی زیاد بـود، فرکانسهـای بـالا کاهـش مییافتنـد، اتفاقـی کـه باعـث میشـد صـدا در فواصل طولانی به سـختی قابل فهم باشـد. بنابراین متخصصان آزمایشـگاه بـل یـک مـدار الکتریکـی طراحی کردنـد کـه فرکانسهای بـالا را در محـل دریافـت صـدا، تقویـت میکـرد و به واسـطه ایـن مدار الکتریکـی فرکانسهـای صـدا در هـر دو طـرف خط با هم برابر میشـد. اسـمی که بـرای این مـدار الکتریکی گذاشـتند همسـان کننده یا همان اکولایـزر بود. اکولایزرهایـی کـه امـروزه در میکس موسـیقی مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد بـرای برابرکـردن فرکانـس صداهـا بـه کار نمـیرود، بلکـه بـرای دسـتکاری کردن محتوای فرکانسـی المانهـای گوناگون میکس بـه کار بـرده میشـوند. ویژگـی فرکانسـی هـر سـاز بـه طـور جداگانـه و اینکـه چگونـه بـر روی طیـف فرکانسـی کلـی در یـک میکـس تاثیـر میگـذارد، یکـی از عوامل مهم در میکس موسـیقی میباشـد. کارکردن بـا اکولایزرهـا امـر ساده ایسـت، امـا اینکـه چـه فرکانسهایـی و بـه چه میـزان دسـتکاری شـوند شـاید یکـی از بزرگترین چالشهـا، در میکس یـک اثر باشـد.

اکولایزرکـردن و فیلترکـردن در حـوزهای قـرار دارد کـه طراحـی دیجیتـال نسـبت بـه همتـای آنالـوگ خـود دارای برتـری میباشـد. بسـیاری از اتفاقـات ناخواسـته در طراحـی آنالـوگ، به آسـانی در حوزه دیجیتـال برطـرف شـدهاند. اکولایزرهـای دیجیتـال، انعطافپذیـری و کنترل کنندههـای بیشـتری را مهیـا میکننـد. بـه عنوان مثال داشـتن شـیبهای مختلـف در هنـگام تضعیـف فرکانسهـا در اکولایزرهـای دیجیتـال معمـول میباشـد، کـه ایـن یـک ویژگـی نایـاب در طراحـی آنالـوگ اسـت.همچنیـن فیلترهـای دیجیتـال دارای پاسـخ سـریعتر و پهنـای بانـد باریکتـری نیـز میباشـند.

کاربردهای اکولایزر

اگرچـه اکوالایزرهـا تنهـادسـتگاههایی نیسـتند که باعـث تغییردر فرکانسهـا میشـوند، امـا معمولتریـن آنهـاهسـتند. بـه بیـان سـاده، اکولایزرهـا تونالیتـه سـیگنالها را تغییـرمیدهنـد کـه ایـن قابلیت در مـوارد زیر کاربـرد دارد :

  • بالانس کردن طیف فرکانسی 

ایـن مـورد یـک بخـش مهـم در میکـس میباشـد. داشـتن محدودههایـی کـه در آن فرکانسهایـی بیـش از انـدازه زیـادباشـند یـا بیـش از انـدازه کـم باشـند، چـه بـا پهنـای باند پهن یـا باریـک، یکی از مهمترین مشـکالتی ایسـت کـه از اکوالیزرها برای تصحیح آن اسـتفاده میشـود. همچنیـن اکولایزرهـا این اجـازه را به ما میدهند تـا محدوده فرکانسـی سـازها را پهـن یا باریک کنیـم و یا آنها رادر طیف فرکانسـی بـه سـمت محـدوده بمتـر یـا زیرتـر، حرکـت دهیم.

تغییردادن حضورسازها

 اکوالیزرهـا کنتـرل جامعی بـر روی حضـور رنگ صدای هر سـاز به مـا میدهنـد. مـا میتوانیـم صداها را به صـورت موردنظـرتغییردهیم: ُُنـک یـا تنومنـد، بـزرگ یـا کوچـک، تمیـزیـا کثیـف، زیبا یا خشـن،واضـح یـا مات و… بـرای این تغییـرات، اکولایزرهـا گزینه هـای زیادی را بـه مـا میدهنـد. بطـوری که تاثیـربرروی حضـور رنگ صدای هر سـاز یکـی از خالاقانه تریـن بخشهـای میکس میباشـد.

جداسازی

بنـدرت پیـش میآید کـه فرکانسهـای المانهای مختلـف در یک میکـس بـاهم تداخـل نداشـته باشـند. bass-sub موج سینوسـی با فرکانـس پاییـن اضافه شـده بـه kick میتواند نمونـهای از این تداخل باشـد. بیشـتر سـازها این تداخـل را ایجـاد میکنند، به گونـهای که در بعضـی از میکسهـا، ایـن تداخـل کاملا بـرروی همه جوانب موسـیقی تاثیـر منفـی میگـذارد. هنگامـی کـه چنـد سـاز بـر روی محـدوده فرکانسـی مشـترکی بـا هـم مبـارزه میکننـد، تشـخیص سـازها از یکدیگـربـرای ما سـخت میشـود. تـا زمانی که صـدای سـازها اینگونه درهـم مخلوط هسـتند، بـه ناچار باعث همپوشـانی یکدیگر میشـوند. میتـوان بـه آسـانی بـا حذف کـردن فرکانسهـای غیـر ضـروری از سـازها، ایـن همپوشـانی را از بیـن بـرد. مـا نبایـد هـر سـاز را بـه بـازه فرکانسـی مشـخصی محـدودکنیـم زیـرا بـا ایـن کار، میکـس صـدای وحشـتناکی خواهـد داد. عمـل حذف کـردن فرکانسها را تنهـا تا زمانی میتـوان انجـام داد کـه بتوانیـم سـازها را از یکدیگر جدا کنیـم، وهمه سـازها بـه آن گونـهای که ما میخواهیم مشـخص شـوند. بسـته به نوع سـازبندی موسـیقی، ایـن کار میتوانـد همـراه بـا اکولایـزرکردنهـای مهـم و جـدی همراه باشـد.

وضوح

وضـوح زیرمجموعـهای از جداسـازی میباشـد. بـدون جداسـازی، وضـوح کمـی خواهیـم داشـت. امـا همچنیـن وضـوح در ارتباط بـا این موضـوع نیـز میباشـد که تنهـا قابـل تشـخیص بودن صدای سـاز مورد نظـراسـت یـا اینکـه صـدای طبیعی خـود سـاز را نیـزمیخواهیـم. به عنوان مثال در یک سازبندی گیتار یا پیانو احتمالا جداسازی زیادی بین این دو میباشد .اما اگه صدای پیانو خفه باشد وضوح خوبی نخواهد داشت برای hi hat اگر فرکانس های اساسی بالا نداشته باشند میتوانیم بگوییم که وضوح خوبی ندارد.

رساندن احساسات و عواطف

در مغـزمـا فرکانسهـای متفـاوت در ارتبـاط با احساسـات متفاوت میباشـند. صداهـای روشـن میتوانند همراه بـا پیغام زندگی و شـادی، و صداهـای تاریـک میتوانند همراه با احسـاس ابهام و غمگینی باشـند. استفاده خالاقانه  اکولایزرهـا تنهـا بـه دلایـل معمول بـه کار نمیرونـد. درایـن موارد، از حالـت معمـول یا صحیح اکولایزرکردن اسـتفاده نمیشـود، کـه به این دلیـل، صدای سـاز موردنظـردر میکس جلوه به خصوصـی پیدا میکند. جذابیت دادن آتومیشـن کـردن اکولایـزر (EQs Automating )یکـی از روشهایـی اسـت کـه به میکـس جذابیت خاصـی میدهـد. دادن افکت تلفنـی بـه صدای خواننـده در یک لحظـه و یا اضافه کـردن فرکانسهای بالا (Brightening به snare )در بخش verse موسـیقی، نمونه هایی از ایـن امکان میباشـند. افزایش عمق فرکانسهـای پاییـن هنگامـی کـه به مانعـی برخـورد میکنند خم میشـوند و بـه آسـانی جذب نمیشـوند. فرکانسهـای بالا دقیقـا رفتار متضـادی را نشـان میدهنـد. بـه همین دلیل مغـز ما صداهای رسـیده از فواصـل دور را بـه صـورت صداهـای گرفته و خفه میتواند تشـخیص دهـد. و یـاهنگامـی که در زیرآب هسـتیم صداها کش آمده شـده بنظر میرسـند. مـا میتوانیـم با اسـتفاده از اکولایـزر و این ویژگی فرکانسـی صـدای سـازهای متفـاوت در میکـس را عقـب یـا جلـو ببریـم و عمـق میکـس را افزایـش دهیم.پ کمک به ایجاد افکترهایرطبیعی تر بـا در نظرداشـتن ایـن امـرکه فرکانسهـای پایین به آسـانی جذب نمیشـوند، در ادامـه reverb یـک صـدا، فرکانسهای بـالا کمتروجود دارنـد. البتـه فرکانسهـای موجـود در reverb یـک صـدا بسـتگی بـه اتاقـی کـه صـدا در آن تولیـد شـده نیـز دارد. اغلـب دسـتگاههای تولیدکننـده reverb دارای یـک اکولایـزر درونـی نیـز میباشـند، امـا بـا ایـن حال مـا نیـزمیتوانیم یـک اکولایزر خارجـی بـرروی reverb صدای مـورد نظـر، اعمـال کنیم.

منبع: tools and practices, concepts – audio Mixing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه