2020-03-16
صدابرداری اجرای زنده

صدابرداری اجرای زنده

مهندسـی صـدا )Engineering Sound )یـک حرفـه كامـال تخصصـی و علمـی اسـت كـه بـا تجهیـزات و ابزارهـای الزم جهـت ضبـط، ویرایـش، میکـس، مسـترینگ و بازتولیـد صـدا سـر و كار دارد. مهندسـی صـوت از علـوم مختلفی از جمله: مهندسـی الکترونیک، صوتشناسـی)Acoustic ،)سایکو اكوسـتیک)psychoacoustics) و موسـیقی بهـره میبـرد.
2020-03-12

اکولایزر 2

انسـانها ایـن قابلیـت را دارند که تقریبـا فرکانسهـای بین 20Hz تـا 20KHz را بشـنوند. همـه انسـانها قابلیت شـنیدن صداهـای باالتر از 20KHz را ندارنـد و توانایـی مـا در شـنیدن فرکانسهـای بـالا بـا افزایـش سـن کاهـش مییابـد.
2020-03-11

اکولایرز چیست؟

معرفی پردازنده اکولایزر و کاربرد ان در موسیقی
2020-03-07
AUDIO INTERFACE

کارت صدا بخش اول

کارت های صدای رابط صوتی به دو شکل عمده و کلی تولید و طراحی می شود : کارت صدای داخلی Internal کارت صدای خارجی External
Call Now Buttonتماس