تاپ استیج

نکات کلیدی کار دی جی

در این قسـمت، به نکاتـی که برای تبدیـل شـدن به یـک DJ خوب الزامی و ضروری اسـت اشـاره داریم. 

الف – تربیت گوش:

1- توجـه ، توجـه ، سلامت گوشهـای شـما در دسـتان شماسـت ! شـنوایی یکی از حواس پنجگانه انسـان اسـت، که توسـط عضوی به نـام گـوش انجـام میشـود. مراقب گوشهـای خـود باشـید. گوشهای انسـان نعمتهـای خـدادی هسـتند کـه جایگزینـی بـرای آنهـا وجودنـدارد. گوشهـای شـما اگر در معـرض صدای زیـاد قرار بگیرند آسـیب خواهنـد دیـد. بیهـوده گوشهای خـود را به صـدای زیاد عـادت ندهید.

 2- در استفاده از هدفون دقت کنید صدای هدفون شـما باید در حد مناسـب باشـد. با زیادکردن صدای هدفـون فقط بـه گوشهـای خودتان آسـیب خواهیـد زد. بخصوص اگر بـرای شـنیدن آهنگهای گوشـی تلفـن یا پخش کننـده های همـراه، از هدفـون اسـتفاده میکنیـد، صـدای آن را طـوری تنظیم کنیـد که پس از برداشـتن، گوشـتان پر نباشـد و به راحتی صدای اطراف را بشـنوید.

 

3- به تمام جزییات موسیقی دقت کنید شما به عنوان یک DJ باید به تمامی جزییات و ریزه کاریهای یک موسیقی دقت کنید. قدرت تشخیص صداهای تشکیل دهنده ی یک آهنگ به صورت مجزا (…. , kick , pad , lead , chord , percussion , hihat , bass ) یـک امتیـاز ویژه محسـوب میگـردد، که با دقـت و توجـه و تمرین در شـنیدن موسـیقی امکانپذیـر اسـت. شـما بایـد از تجهیـزات حرفـهای شـنیداری برخـوردار باشـید مثـل مانیتـور صـدا کـه صـدا را بـا تمامی جزییـات و بـه صورت سـالم برای شـما پخـش کند..

4- به گوشهای خود استراحت دهید گـوش انسـان هـم مانند دیگـر اعضای بدن نیـاز به اسـتراحت دارد.هیـچ دقـت کردیـد کـه در تمامـی سـاعات فعالیـت فکـری و جسـمی شـما، گوشهایتـان در حـال کارکـردن اسـت. بخصـوص در هنـگام اجـرای برنامـه موسـیقی که از گوشهایتـان به صورت متمرکز اسـتفاده میکنیـد. پـس حتمـا بعـد از اجـرا، سـاعاتی را در سـکوت و یـا حداقل کم صـدا بگذرانیـد

5 – استفاده از تجهیزات صدا گیر اگـر در معرض صدای زیاد هسـتید، حتمـا ازصداگیرهای مخصوص اسـتفاده کنیـد، تا بـه صورت ناخواسـته گوشهای شـما آسـیب نبیند. این صداگیرها باعث میشـود شـنوایی شـما سـالم بماند. شـما به عنوان یـک DJ بـه گوشهـای قـوی و بـا دقت بـالا، نیاز بسـیاری داریـد. تمام فعالیـت حرفهای شـما تحت عملکـرد، گوشهایتان قـرار دارد.

ب – سواد موسیقیایی :

1 – تئوری موسیقی را بیاموزید : شـما بـه عنوان کسـی که فعالیـت هنری در رشـته موسـیقی دارد، باید با مبانی و پایه های موسـیقی آشـنا باشـید. مگر میشـود، کسـی در موسـیقی کار کنـد و از تعاریفی چون : ضـرب (beat ،)میزان (bar ،)گام ( scale )و … اطلاعـی نداشـته باشـد؟ این را بدانیـد که، تقریبا صددرصد DJهـای تـراز اول دنیا، آهنگسـازان حرفهای، در سـبک خود هسـتند و اشـراف کاملـی بـه تئوری موسـیقی و مبانی آهنگسـازی آکوسـتیک و الکتریـک دارند. پـس از همین الان شـروع کنید.در کلاس آموزش dj با تيوری در موسیقی و انواع ریتم آشناخواهیم شد

2 – سبکهای موسیقی را بشناسید : در دنیـای امـروزی و بـا توجـه بـه پیشـرفتهای موسـیقی در یـک قـرن گذشـته، شـاهد ظهـور سـبکهای مختلـف موسـیقی بودیـم و خواهیـم بـود. پـس شـما میبایسـت سـبکها و زیرمجموعههـای آنها را بخوبـی شـناخته و در موقعیتهـای مناسـب از آنهـا اسـتفاده کنید. برای مثـــال : سبـــک electronic دارای زیر شــاخهایی از قبــیل out chill – ambient – psychedelic – house و … میباشـد، کـه شـناخت شـما از ایـن سـبکها، اجتنـاب ناپذیـر اسـت. ایـن کار باعـث بالارفتن شـعور موسـیقی شـما خواهد شـد .

3 – انواع ریتم ها درموسیقی را بیاموزید
شـما بـه عنـوان یـک دی جی بایـد تمامـی ریتمهـای موسـیقی را بـه صـورت حرفـهای بشناسـید ( 4/4 – 8/6 )… – بـه طـوری که با شـنیدن چنـد میـزان از آهنـگ، ریتـم آن را شناسـایی کـرده و آهنـگ را در دسـته بندی درسـت ریتمیـک قراردهید یا در مبحـث accent music ، شـاید 2 آهنگ از لحاظ سـرعت و ریتم یکی باشـند ولی از لحاظ لهجه موسـیقیایی متفـاوت باشـند، یکـی کوبنـده و قدرتـی باشـد و دیگـری سـنگین و موقر. تسـلط شـما در شـناخت کامل ریتم الزم و ضروریست

آموزش های ویدیویی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

2 پاسخ

    1. سلام.بله بزودی یکسری ویدیو تو این زمینه داخل سایت قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

×