نکات کلیدی کار دی جی (بخش دوم)

– آموختن اصول و مبانی صدابرداری

1 -شما باید به عنوان DJ یک صدابردار ماهر باشید: در کلاس هـای صدابـرداری معتبـر حضور پیـدا کـرده و از تجربیات اسـاتید صدابرداری، چه اسـتودیو و چه اسـتیج بهرهمند شوید. کارکردن بـا یـک DJmixer هماننـد کارکـردن بـا یـک میکسـر صدابرداریسـت. اصـول mix کـردن درDJ همـان کاریسـت کـه یـک صدابـردار انجـام میدهـد ولـی فقـط بـا 2 یـا 4 کانال. سـعی کنیـد تا پیداکردن تسـلط بـر ایـن اصول، ازیـک صدابردار در کنـار کار خود نهایت بهـره را ببرید. حضـور او در کیفیت کار شـما تاثیر بسـزایی دارد.

اصول کار صدابرداری

2 -به meter توجه کنید : بایـد در اسـتفاده از امکاناتـی همچـون gain – trim نهایت دقت را داشـته باشـید. بسـیار بسـیارند کسـانی که، در کشـورمان هیچ توجهی بـه meter chanel ندارنـد. اگـر ایـن  چراغهـای رنگـی بیهـوده و بـرایزیبایـی بـود، چـرا کمپانیهـای سـازنده ادوات موسـیقی، بخصـوصمیکسـرها، ایـن قدر به حساسـیت meterهـای خـود میبالیدند؟ وقتی سـطحی از صـدا باعـث قرمز شـدن meter میشـود، یعنی صـدا خراب و بـه اصطلاح کلیـپ ( clip )شـده و وقتـی چراغهـای زردرنگ روشـن ، یعنـی صـدا در نقطـه بحرانیسـت و بایـد اقدامـات الزم اعمال شـود. آنهـا را دقیقا مانند چراغهـای راهنمایی و رانندگـی فرض کنید.

3 -به خروجی صدای خود دقت کنید : در طـول اجـرای برنامه سـطح صـدای خود را ثابـت و در حد نرمال نگـه داریـد. صدای خروجـی اصلی( master )شـما از لحظه شـروع اجرا تـا پایـان بایـد ثابـت بمانـد و نبایـد در حیـن اجـرا و یا بخصـوص mix خروجـی اصلی شـما بالا و پایین شـود. ثابت و نرمال نگهداشـتن صدای اصلـی، نشـان دهنده قدرت شـما در کنترل صداسـت.

4 -در مکان مناسب قرار بگیرید : شما بایـد در مکانـی قـرار بگیریـد، کـه بـر مخاطبـان خود اشـراف داشـته باشـید و از چیدمـان بلندگوهـا مطلـع باشـید. زیـرا فاصله شـما از بلندگوهـا، موجـب دیـر رسـیدن صـدا بـه شـما میشـود ( delay )و صـدا را بـا مقـدار بسـیار کمـی تاخیر نسـبت به هدفـون خـود خواهید شـنید. که باعث اشـتباهات بزرگی در mix خواهد شـد. البته اسـتفاده از مونیتـور صـدا بسـیار واجـب اسـت. اکثـرDJmixerهـای حرفـهای،دارای خروجـی مونیتـور هسـتند  ( monitor booth )که باعث سـهولت اسـتفاده از مونیتورهـا میشـود.(در قسمت مقالات مقاله ای با همین مضمون قرار داده شده)

اهمیت استفاده بلند گو مانیتورینگ در dj دی جی

5 -فرکانسها را بخوبی بشناسید : آشـنایی شـما بـا فرکانسهـا، شـنوایی و درک موسـیقیایی شـما را تقویـت کـرده و باعث میشـود تـا شـما در اسـتفاده از eq ،مقتدر عمل کنیـد. در مبحـث DJ یکـی از مهمتریـن و کاربردیتریـن ابـزار دسـت شـما eq هـا هسـتند. چـه در زمـان mix و چـه در زمـان برطرفکردن مشـکالت احتمالـی آهنگهـا کـه در زمـان فشرده سـازی آنهـا رخ میدهـد. تاثیـر هـر یـک را در آهنگها بادقت بررسـی کـرده، و از آنها، در نهایـت تمرکـز اسـتفاده کنید.

آموزش تخصصی دی جی

– سلیقه موسیقیایی

1 -توجه به مکان و زمان اجرا:یـک DJ خـوب بایـد با توجه بـه مکان، زمـان، مناسـبت و موقعیت احساسـی مخاطبـان، آهنگهـای خـود را انتخـاب کنـد. مثلا: شـایداجـرای شـما در یـک کنسـرت، رادیـو، کلـوپ ورزشـی، رسـتوران و یـامیهمانـی باشـد بدیهـی اسـت که آهنگـی کـه در یک رسـتوران پخش میشـود بایـد آرامشبخـش و دلنشـین باشـد تـا مشـتریان در فضایـی آرام غـذا میـل کننـد، در صورتـی کـه در یـک کلـوپ ورزشـی نیـاز بـه آهنگهـای پـر انـرژی و قدرتمنـد اسـت. 

دی جی شدن

2 -توجه به انرژی درونی آهنگ:آهنگهـا میتواننـد از لحـاظ سـرعت، ریتـم و سـبک یکـی باشـند ولـی از نظـر رونـد ملـودی و یا انرژی درونی متفاوت باشـند.یکی “شـاد و روان” و دیگـری ” غمگیـن و لخت”. بایـد آهنگهـا را قبـل از اجـرا بـه درسـتی شـنید و دسـته بندی کرد تـا در موقعیت و زمان مناسـب از آنها اسـتفاده کرد. دیده شـده کسـانی بدون شـنیدن آهنگـی آن را در اجـرا اسـتفاده میکننـد. چگونـه میتـوان انتظـار داشـت آهنگـی را که خودتـان نشـنیدهاید، دیگران بشـنوند؟

– بروز باشید

1 -شما در عصر ارتباطات هستید:در دنیـای مدرن و پیشـرفته امـروزی که اخبـار در کوتاهترین زمان، بـه دورتریـن نقاط دنیا ارسـال میشـود آگاهی داشـتن از آخریـن اخبار مربـوط بـه حرفـه dj واجـب و ضروریسـت. اخبـاری از قبیـل آخرین دسـتاوردهای علمـی و تکنولـوژی.آخرین تولیدات کمپانیهـا و ….. . با اسـتفاده از شـبکه های مجـازی، بـا دیگـر همکاران خـود ارتبـاط برقرار کنیـد و از تجربیـات آنهـا اسـتفاده کنیـد. ایـن را هـم بدانیـد: اگر یاد بدهیـد، یاد خواهیـد گرفت.

2 -خود را محدود در یک سبک نکنید :علاقـه شـما بـه یـک سـبک از موسـیقی شـاید باعث پیشـرفتتان شـود ولـی این را بدانیـد که در دنیایی که هر روز در آن تولید موسـیقی تغییـر میکند نبایـد خود را محدود به یک سـبک کنیـد. محدودکردن ضربـه بزرگتـری بـه شـما خواهـد زد. باید به سـبکها و زیـر مجموعه آنهـا توجـه کنیـد. در این زمانـه دیگر آهنگسـازها خـود را محدود به قوانیـن سـبک خاصـی نمیکننـد و آزادانـه از تجربیات و دسـتاوردهای دیگـران نهایـت اسـتفاده را میکننـد. پس بـه ژانرهای موسـیقی توجه کنیـد و از آنهـا حتما اسـتفاده کنید.

3 -Playlist خود را بروز کنید: شـما باید آهنگهای خود را همیشـه بروزرسـانی کنید. دیگر زمان آن گذشـته کـه شـما گلچین آهنگهـای خود را 1 یا 2 سـال اسـتفاده کنیـد. امـروزه در دنیـا، DJهـای حرفـهای هـر مـاه و یـا هـر 2 هفتـه، لیسـت آهنگهـای خود را تغییر میدهند. با اسـتفاده از شـبکه مجازی این کار بسـیار سـاده تر از گذشـته اسـت .

PLAYLISTE

4 -از گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید :شـما بـا دانلودکـردن چنـد دقیقـهای یـک app میتوانید بـا دنیای موسـیقی ارتبـاط برقرار کنیـد و از آخرین بروزرسـانیها، نشـر آهنگها و … باخبـر شـوید. امروزه appهـای زیادی وجود دارند کـه میتوانند در کار DJ بـه شـما کمک کنند.

– وقت صرف کنید

تمرین کنید: شـما بایـد بدانیـد کـه بـرای موفقیـت بایـد روزهـا و سـاعتها بـه تمریـن بپردازیـد. شـما در تمرینـات بـه نـکات مهمـی دسـت خواهید یافـت. ایـن تمرینـات مداوم اسـت که تکنیـک و تسـلط و آرامش حین کار را در ناخـودآگاه شـما ثبـت میکنـد. تمریـن را در زمانهـای منظم و تعییـن شـده انجـام دهیـد. آهنگهـای مختلـف را اسـتفاده کنیـد تا تجربیـات بزرگـی بدسـت آورید.

شروع کار دی جی

2 -از هرلحظه برای شنیدن موسیقی استفاده کنید : بـا وجود امکانات شـنیداری موسـیقی، شـما میتوانیـد در اتوبوس،مطـب پزشـک، اتومبیـل، پیـادهروی، در حیـن میـل غـذا و تقریبا همه جـا از شـنیدن موسـیقی لذت ببرید. کسـی کـه در حرفـه DJ فعالیتمیکنـد، بایـد روزانه حداقل 2 تا 3 سـاعت به صورت متمرکز موسـیقی شـنیده و ذهن خـود را پـرورش دهد.

اموزش دی جی

3 -کار خود را ضبط کنید : تمرینهـای خـود را جـدی بگیریـد و در حیـن تمریـن mixهـای خـود را ضبـط کنیـد. تـا در زمـان مناسـب و پـس از شـنیدن آنهـا را تحلیـل و مـورد ارزیابـی قـرار دهیـد. این کار باعث میشـود که شـما از نـگاه شـنونده کار خود را شـنیده و بـه نقاط ضعف و قـوت کار خود آگاه شـوید سـعی کنید خـود را نقـد کنید.

4 -نظر خواهی کنید : پـس از تهیـه نسـخه ضبـط شـده آنرا با دوسـتان خود به اشـتراک گذاشـته و نظـر آنهـا را جویـا شـوید. از ایـن کار اصال هراسـی نداشـته باشـید. بالاخـره بایـد کار ارایـه را از نقطـهای شـروع کرد. شـاید آنها به نکاتـی در کارتـان توجـه کننـد کـه خـود شـما توجهـی بـه ایـن نکات نداشـته اید. ایـن کار در کیفیـت کار شـما اثر بسـیار زیـادی دارد.

5 -کوچکترین نوشته از بزرگترین حافظه ها ماندگارتر است: لیسـت آهنگهایـی که در حین تمریـن و یا اجرا اسـتفاده میکنید بایـد بـا اطالعـات و نکته گذاری های کامل، همراه باشـد. مثلا اگر لحظه خاصـی از یک موسـیقی باید تغییر پیدا کند، آنرا بـا علامت گذاری های مخصـوص مشـخص کنیـد. چـون بسـیار دیـده شـده در حین اجـرا به علـت فشـارهای روانی و یا بروزمشـکالت احتمالی DJ تمرکـز خود را از دسـت داده و نـکات ثبـت شـده در ذهن خود را فرامـوش میکند.

و در آخر :
وظیفـه یـک DJ پخـش آهنگهـای از پیـش ضبـط شـده بـرای مخاطبـان اسـت. شـما به عنـوان یک هنرمنـد، مـورد نقد دیگـران قرارخواهیـد گرفـت، بایـد صبور و باحوصله باشـید. اگـر انتقادات بـه جا بود آنرا بـا روی خنـدان بپذیریـد، اگـر هم نه، بازهم خوشـحال باشـید و ازمنتقـد تشـکر کنیـد. چون حتمـا بـرای دیگران مهم هسـتید که شـمارا نقـد میکننـد. فعالیـت در هنر موسـیقی پر زرق و برق اسـت سـعی کنیـد در حیـن اجـرا فقط و فقـط، فکر خـود را به کار خودتـان متمرکزکنیـد و از حواشـی کار دوری کنیـد. حاشـیه ها تمرکز شـما را کم کرده و کیفیـت کار شـما را بـه شـدت پایین مـیآورد و در دراز مدت، شـما را از حرفـه مـورد عالقه تـان خسـته و نـا امیـد میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
تماس
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه