تاپ استیج

اهمیت صدابرداری برای دی جی

1-شما باید به عنوان DJ یک صدابردار ماهر باشید

در کلاس هـای صدابـرداری معتبـر حضور پیـدا کـرده و از تجربیات اسـاتید صدابرداری، چه اسـتودیو و چه اسـتیج بهرهمند شوید. کارکردن بـا یـک DJmixer هماننـد کارکـردن بـا یـک میکسـر صدابرداریسـت. اصـول mix کـردن درDJ  همـان کاریسـت کـه یـک صدابـردار انجـام میدهـد ولـی فقـط بـا 2 یـا 4 کانال. سـعی کنیـد تا پیداکردن تسـلط بـر ایـن اصول، ازیـک صدابردار در کنـار کار خود نهایت بهـره را ببرید. حضـور او در کیفیت کار شـما تاثیر بسـزایی دارد.در کلاس های آموزش دی جی به هنرجوها طریقه کارکرد و اصول تجهیزات صحنه را آموزش خواهیم داد

2 -به meter توجه کنید

بایـد در اسـتفاده از امکاناتـی همچـون gain – trim نهایت دقت را داشـته باشـید. بسـیار بسـیارند کسـانی که، در کشـورمان هیچ توجهی بـه meter chanel ندارنـد. اگـر ایـن  چراغهـای رنگـی بیهـوده و بـرایزیبایـی بـود، چـرا کمپانیهـای سـازنده ادوات موسـیقی، بخصـوصمیکسـرها، ایـن قدر به حساسـیت meterهـای خـود میبالیدند؟ وقتی سـطحی از صـدا باعـث قرمز شـدن meter میشـود، یعنی صـدا خراب و بـه اصطلاح کلیـپ ( clip )شـده و وقتـی چراغهـای زردرنگ روشـن ، یعنـی صـدا در نقطـه بحرانیسـت و بایـد اقدامـات الزم اعمال شـود. آنهـا را دقیقا مانند چراغهـای راهنمایی و رانندگـی فرض کنید.یک دیجی حرفه ای هرگز با چراغ قرمز اجرا نمیکنه!

شناخت حرفه دی جی و دیجینگ dj

3 -به خروجی صدای خود دقت کنید

 در طـول اجـرای برنامه سـطح صـدای خود را ثابـت و در حد نرمال نگـه داریـد. صدای خروجـی اصلی( master )شـما از لحظه شـروع اجرا تـا پایـان بایـد ثابـت بمانـد و نبایـد در حیـن اجـرا و یا بخصـوص mix خروجـی اصلی شـما بالا و پایین شـود. ثابت و نرمال نگهداشـتن صدای اصلـی، نشـان دهنده قدرت شـما در کنترل صداسـت.

4 -در مکان مناسب قرار بگیرید

شما بایـد در مکانـی قـرار بگیریـد، کـه بـر مخاطبـان خود اشـراف داشـته باشـید و از چیدمـان بلندگوهـا مطلـع باشـید. زیـرا فاصله شـما از بلندگوهـا، موجـب دیـر رسـیدن صـدا بـه شـما میشـود ( delay )و صـدا را بـا مقـدار بسـیار کمـی تاخیر نسـبت به هدفـون خـود خواهید شـنید. که باعث اشـتباهات بزرگی در mix خواهد شـد. البته اسـتفاده از مونیتـور صـدا بسـیار واجـب اسـت. اکثـرDJmixerهـای حرفـهای،دارای خروجـی مونیتـور هسـتند  ( monitor booth )که باعث سـهولت اسـتفاده از مونیتورهـا میشـود.(در قسمت مقالات مقاله ای با همین مضمون قرار داده شده)

5 -فرکانسها را بخوبی بشناسید

 آشـنایی شـما بـا فرکانسهـا، شـنوایی و درک موسـیقیایی شـما را تقویـت کـرده و باعث میشـود تـا شـما در اسـتفاده از eq ،مقتدر عمل کنیـد. در مبحـث DJ یکـی از مهمتریـن و کاربردیتریـن ابـزار دسـت شـما eq هـا هسـتند. چـه در زمـان mix و چـه در زمـان برطرفکردن مشـکالت احتمالـی آهنگهـا کـه در زمـان فشرده سـازی آنهـا رخ میدهـد. تاثیـر هـر یـک را در آهنگها بادقت بررسـی کـرده، و از آنها، در نهایـت تمرکـز اسـتفاده کنید.

آموزش های ویدیویی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

×