تاپ استیج

اساس کار بلندگو

بلندگو، مبدلی اسـت که سـیگنال الکتریکی را به موج آکوسـتیکی تبـدیل می‌کنـد. در کاربردهـای صوتـی، مـا طبیعتا به گسـتره شـنیداری بیـن 20 هرتـز تا 20 کیلوهرتز عالاقه مندیم که شـاید هم اکتاو نخسـت، بیـن 20 تـا 40 هرتـز همـواره مـورد نظـر نباشـد. روشهـای متفاوتـی بـرای سـاخت بلندگـو ارایـه شـده و روشهـای جدیدتر هم امید اسـت کـه ابـداع گردنـد امـا متداولتریـن روش در حـال حاضـر کـه اکثریـت بلندگوهـا بر این اساس سـاخته میشـوند روش بلندگـوی الکترودینامیک یـا (سـیم پیچ متحـرک) اسـت.

اساس کارر بلندگو

بلندگوی سیم پیچ متحرک

موتـور بلندگـو از سـیم پیچ و آهنربا تشـکیل شـده اسـت. سـیم پیچ ( coil voice )در میـدان مغناطیسـی آهنربـا قـرار گرفتـه اسـت و بـه دیافراگـم متصـل اسـت. اعمـال سـیگنال الکتریکـی بـه این سـیم پیچ، سـبب میگـردد تـا القـا صـورت گرفته و سـیم پیچ بـالا و پاییـن رفته و دیافراگـم را بـا خود حرکـت دهد. در ابتدا از آهنربای الکتریکی اسـتفاده میشـد چـون آهنربـای دایـم بـا توانایی کافـی در دسـترس نبـود. این آهنربـای الکتریکـی، کـه سـیم پیچ ثابـت( coil field )نامیـده میشـد بـرای تغذیـه بـه جریان مسـتقیم نیاز داشـت بنابراین بلندگوهـای اولیه به تغذیـه نیاز داشـتند. کم‌کـم آهنرباهـای دایـم بـکار گرفتـه شـدند کـه از ترکیـب آهـن و کرومیـوم سـاخته میشـدند. آلیاژهـای ترکیـب آلومینیـوم، نیـکل، کبالـت و آهـن بـا درصدهـای مختلـف کـه Alnico نامیـده میشـوند هـم مناسـب بودنـد. اکنـــون از مواد مغناطیسی  نـادرearth rareکـه آلیاژهـای نئودیمیـوم (به همراه آهـن برن)  سـاماریوم (بـه همراه کبالت )هسـتند هم اسـتفاده میشـود کـه مزیت مهمشـان، وزن کـم آنهاسـت. مـدار مغناطیسـی طـوری طراحی میشـود تا میدان مغناطیسـی را در شـکاف سـیم پیچ ( gap )متمرکـز کنـد. سـیم پیچ که در این شـکاف قـرار میگیـرد سـیگنال الکتریکـی را از تقویت‌کننـده ی قـدرت دریافت کـرده و میـدان مغناطیسـی متغیر خود را کـه دامنه و فاز آن متناسـب بـا سـیگنال ورودی اسـت تولید می‌کنـد. این میدان متغیر بـا میدان ثابت حاصـل از آهنربـا، درگیـر شـده و باعـث حرکـت بـالا یـا پایین سـیم پیچ میگـردد. بدیـن منظور باید سـیم پیچ بـه دقت در میان شـکاف قرار گیرد کـه ایـن توسـط یـک ابـزار نگهدارنـده ( device centring )کـه آن را بـه سـبب شـکل قدیمیـشspider نیز مینامند انجام میشـود تمـام ایـن مکانیـزم در فریـم یـا سـبد ( basket )که شاسـی اصلی اسـت نصـب میگـردد. مخـروط دیافراگـم بلندگـو بـه former کـه سـیم پیچ بـدور آن پیچیـده میشـود متصـل اسـت. انتهـای پایینـی former بـه نگهدارنـده متصـل میشـود. دور مخـروط توسـط »لبـه« ( suspension or surround )بـه شاسـی اتصـال مییابـد. سـرپوش( cap dust )بـرای جلوگیـری از ورود غبـار و همچنین تامین فشـار هوا بـرای تهویـه و خنـک کردن سـیمپیچ در میان مخروط نصـب میگردد.

دیافراگم  (Cone)

دیافراگم هـای مخروطـی شـکل، متداولتریـن نـوع دیافراگـم هسـتند. وظیفـه ی دیافراگـم این اسـت کـه با حرکـت به جلـو و عقب،رفتـار پیسـتونی را از خـود نشـان دهـد کـه سـعی در بازتولیـد صـدای پردازش شـده توسـط مجموعه صوتی را دارد و حرکـت مکانیکی موتور بلندگـو را بـه مـوج آکوسـتیکی تبدیل مینمایـد. در فرکانسهـای زیر، ایـن نقـش بخوبـی اجـرا میشـود امـا در فرکانس هـای بـم کـه طـول موجشـان نزدیـک بـه قطر دیافراگم – که عموما به شـکل دایره اسـت –با مشکلاتی مواجه میگـردد. بـرای دیافراگم هـای تابـش مسـتقیم( radiator direct )که بیواسـطه بـا هـوا در تماس هسـتند مشـکل ایجاد میشـود زیـرا هوا از جلـوی دیافراگـم فرار می‌کند. به سـبب کـم بودن امپدانس هـوای اتاق، دیافراگـم بخوبـی بـا هـوا جفـت نمیشـود. ماننـد این اسـت که بـه هوا مشـت بزنیـد. انـرژی چندانی بـه هوا منتقل نخواهد شـد. ولی با مشـت زدن بـه کیسـه بوکـس، انرژی دسـتتان بخوبی به آن منتقـل میگردد چـون امپدانـس آن بالا اسـت در اینجا لختی یا اینرسـی کیسـه بوکس بـه سـبب جـرم آن، زیـاد اسـت بـازده دیافراگـم تابـش مسـتقیم در فرکانسهـای بـم، کمتر از یک در صد اسـت. قسـمت عمـدهی انرژی یا بـه صـورت گرما در سـیم پیچ و یا به صـورت اصطـکاک در مولکولهای  هـوا تلـف شـده و بخشـی از آن هـم بـه خروجـی تقویت‌کننـده قـدرت منعکـس میشود.

از طـرف دیگـر تـا وقتـی که محیـط دیافراگم نسـبت به طـول موج کوچـک باشـد تابـش، همـه سـویه خواهـد بـود. بـا افزایـش فرکانس و کوچـک شـدن طـول مـوج، تابش جهـت دار میگـردد. در راسـتای غیر هم محـور، اختلاف طول مسـیر نسـبت به نقاط مختلـف دیافراگم وجود دارد و بـه سـبب تداخـل، نقـاط روی دیافراگـم کـه همفـاز حرکـت می‌کننـد، بـه شـکل غیـر همفـاز در غیـر راسـتای هـم محور، یکدیگـر را تضعیـف می‌کننـد.بـرای دیافراگم هـای بـزرگ در فرکانسهـای بـالا (صدای بم) تابـش همسـان نیسـت و دیافراگـم به شـکل یک پیسـتون یکپارچه نیز عمـل نمی‌کند.بلکـه هـر بخشـی از آن ارتعـاش منحصـر بفـردی دارد .به خصـوص بخشهـای بیرونی نسـبت بـه بخشهـای درونـی دیافراگم عقبتـر بـوده و همـان سـیگنال را بـا تاخیر فـاز تولید می‌کننـد و حتی گاهـی هـم بیحرکـت میماننـد. در نتیجه همـواره رابطه ka متناسـب با انـدازهی فیزیکـی دیافراگم نیسـت. بنابرایـن نیـاز اسـت ک ُ ـه دیافراگـم بخوبی صلـب و مسـتحکم بوده و هنـگام حرکـت، تغییـر شـکل ندهـد. تغییـر شـکل سـبب تولیـد واپیچـش و هارمونیکهـای اضافـه میگـردد کـه در برخی مـوارد مانند تقویت‌کننـدهی گیتـار الکتریـک میتوانـد مفیـد باشـد اما بـرای تولید صدای کامال وفادار و با کیفیت بالا، نامناسـب خواهد بود. در بلندگوهای بسـیار بزرگ (بیش از 18 اینچ) سـاخت دیافراگم صلب مشـکل اسـت. وزنشـان زیاد شـده و تراز و در مرکز نگهداشتن شـان سـخت میشـود. یـک راه حـل خـوب، اسـتفاده از چنـد دیافراگـم کوچکتـر بجـای یک دیافراگـم بسـیار بزرگ میباشـد.در کلاسهای آموزش دیجی با بهترین تجهیزات صوتی از نظر ساختار و توان خروجی آشنا خواهید شد.

آموزش های ویدیویی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

2 پاسخ

    1. سلام بله.اما ابتدا یک متخصص باید ببینه همیشه علت نداشتن صدا مربوط به خود درایور نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

×