2020-03-16
صدابرداری اجرای زنده

صدابرداری اجرای زنده

مهندسـی صـدا )Engineering Sound )یـک حرفـه كامـال تخصصـی و علمـی اسـت كـه بـا تجهیـزات و ابزارهـای الزم جهـت ضبـط، ویرایـش، میکـس، مسـترینگ و بازتولیـد صـدا سـر و كار دارد. مهندسـی صـوت از علـوم مختلفی از جمله: مهندسـی الکترونیک، صوتشناسـی)Acoustic ،)سایکو اكوسـتیک)psychoacoustics) و موسـیقی بهـره میبـرد.
Call Now Buttonتماس