تاپ استیج

دامنه یا amplitude

دامنه صدا

تمام صداهایی که از اطراف به گوش ما میرسند از نظر فیزیکی دارای دو ویژگی اصلی میباشد.دامنه و فرکانس که در این بخش با دامنه ی صدا اشنا خواهیم شد.

×