2020-06-01
مانیتورهای Booth

روش استفاده از مانیتورهای Booth

حرکت از منزل یا استودیو به سمت اجرا و دی جی  کردن برای یک مناسبت یا گردهمایی موسیقی برای هر دی جی حرفه ای هم می […]
2020-05-29
بلندگو اکتیوjbl

چگونه بلندگو مناسب دی جی انتخاب کنیم؟!

در دی جی کردن به شکل سیار ابزارها نقش بسیار کلیدی ایفا ی کنند . ابزار تنها به معنی یک کنترلر دی جی یا میکسر نمی باشد بلکه یک جفت اسپیکر یا بلندگو خوب می باشد
2020-03-16
آموزش کار با میکسر DYNAVORD 1000

اساس کار بلندگو

بلندگو، مبدلی اسـت که سـیگنال الکتریکی را به موج آکوسـتیکی بـدل می‌کنـد.روشهـای متفاوتـی بـرای سـاخت بلندگـو ارایـه شـده و روشهـای جدیدتر هم امید اسـت کـه ابـداع گردنـد امـا متداولتریـن روش در حـال حاضـر کـه اکثریـت بلندگوهـا بر آن مبنا سـاخته میشـوند روش بلندگـوی الکترودینامیک یـا »سـیمپیچ متحـرک« اسـت.
2020-03-12

اکولایزر 2

انسـانها ایـن قابلیـت را دارند که تقریبـا فرکانسهـای بین 20Hz تـا 20KHz را بشـنوند. همـه انسـانها قابلیت شـنیدن صداهـای باالتر از 20KHz را ندارنـد و توانایـی مـا در شـنیدن فرکانسهـای بـالا بـا افزایـش سـن کاهـش مییابـد.
Call Now Buttonتماس