2020-03-16
آموزش کار با میکسر DYNAVORD 1000

اساس کار بلندگو

بلندگو، مبدلی اسـت که سـیگنال الکتریکی را به موج آکوسـتیکی بـدل می‌کنـد.روشهـای متفاوتـی بـرای سـاخت بلندگـو ارایـه شـده و روشهـای جدیدتر هم امید اسـت کـه ابـداع گردنـد امـا متداولتریـن روش در حـال حاضـر کـه اکثریـت بلندگوهـا بر آن مبنا سـاخته میشـوند روش بلندگـوی الکترودینامیک یـا »سـیمپیچ متحـرک« اسـت.
2020-03-12

اکولایزر 2

انسـانها ایـن قابلیـت را دارند که تقریبـا فرکانسهـای بین 20Hz تـا 20KHz را بشـنوند. همـه انسـانها قابلیت شـنیدن صداهـای باالتر از 20KHz را ندارنـد و توانایـی مـا در شـنیدن فرکانسهـای بـالا بـا افزایـش سـن کاهـش مییابـد.
2020-03-11

اکولایرز چیست؟

معرفی پردازنده اکولایزر و کاربرد ان در موسیقی
Call Now Buttonتماس