تاپ استیج

اساس کار بلندگو

آموزش کار با میکسر DYNAVORD 1000

بلندگو، مبدلی اسـت که سـیگنال الکتریکی را به موج آکوسـتیکی
بـدل می‌کنـد.روشهـای متفاوتـی
بـرای سـاخت بلندگـو ارایـه شـده و روشهـای جدیدتر هم امید اسـت
کـه ابـداع گردنـد امـا متداولتریـن روش در حـال حاضـر کـه اکثریـت
بلندگوهـا بر آن مبنا سـاخته میشـوند روش بلندگـوی الکترودینامیک
یـا »سـیمپیچ متحـرک« اسـت.

×