2020-03-31

ادوات موسیقی الکترونیک (بخش نخست)

ادوات موسیقی الکترونیک (بخش نخست) جهـان علم هـر روز بـا تکنولوژی نویـن و اختراعـات و ابداعات خود  موجبـات  شـگفتی مـا  را فراهـم میسـازد.  موسـیقی هـم از […]
2020-03-23
نکات کلیدی دی جی

نکات کلیدی کار دی جی dJ ( بخش دوم)

نکات کلیدی کار دی جی (بخش دوم) – آموختن اصول و مبانی صدابرداری 1 -شما باید به عنوان DJ یک صدابردار ماهر باشید: در کلاس هـای صدابـرداری معتبـر […]
2020-03-20
آموزش حرفه ای دی جی dj شدن

دستگاه دی جی (بخش دوم)

انتخاب دستگاه دی جی خوب برای کار دی جی djدر ایران
2020-03-16
صدابرداری اجرای زنده

صدابرداری اجرای زنده

مهندسـی صـدا )Engineering Sound )یـک حرفـه كامـال تخصصـی و علمـی اسـت كـه بـا تجهیـزات و ابزارهـای الزم جهـت ضبـط، ویرایـش، میکـس، مسـترینگ و بازتولیـد صـدا سـر و كار دارد. مهندسـی صـوت از علـوم مختلفی از جمله: مهندسـی الکترونیک، صوتشناسـی)Acoustic ،)سایکو اكوسـتیک)psychoacoustics) و موسـیقی بهـره میبـرد.
Call Now Buttonتماس